, Marit
1592-1656

Född 1592 i Norberg (U) [1] .
Död 1656-06-06 i Kallmora, Norberg (U) [2] .


Marit .
Född 1592 i Norberg (U) [1] . Död 1656-06-06 i Kallmora, Norberg (U) [2] .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1592 i Norberg (U) [1] .
Död 1656-06-06 i Kallmora, Norberg (U) [2] .

Relationer och barn

Gift.

Anders Holstenius Holstensson.
Bergsman och bergsfogde i Kallmora, Norberg (U).
Född 1585 i Kallmora, Norberg (U) [3] .
Död 1656-07-15 i Kallmora, Norberg (U) [1] .

Se Johan Axel Almqvist: Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (1909) s 143. Anders Holstensson hade bl a tre söner som blev präster i Västerås stift med efternamnet Holstenius och sonen Holsten Andersson tog den stora bergsmansgården i Kallmora medan två döttrar blev mödrar till bonderiksdagsmän.

Första gången nämnd i 1611 års hjonelagslängd, var då gift.

Norberg C:1 döda 1656 15 dito (juni) begrofs Anders Hollstensson i Kallmora.Margareta Andersdotter.
Född 1613 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1702 i Häste, Norberg (U) [1] .


Jonas Holstenius.
Kyrkoherde i Husby (W).
Född 1614 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1678 i Husby (W) [1] .
Äfvenledes härstammar Ruckerskiöldska ätten på möderne från Bergsmanshuset i Kallmora, ty Reinhold Ruckerskiöld, adlad 1751 såsom Hofrättsråd, och redan 1720 Häradshöfding i Näsgårds, Westerbergslagens och Westerdalarnes Fögderier, var född uti Hedemora Stad, son af Handlanden Reinhold Rücker, med dess hustru i 2:dra giftet, Kyrkohederns i Husby, Mag. Jonae Holstenii dotter, Anna Holstenius. Obemärkt kan härvid icke lemnas, att Hofrätts-Rådet Ruckerskiöld var sednare gången gift med Emerentia Polhem, dotter af den odödlige och stora mannen Commerce-Rådet och Commendeuren Polhem. (Ångman; Försök till Beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess Gamla Jern- Bergslag. 1835, Ny uppl av Norbergs hembygdsförening 1925)

Under skoltiden kallar Jonas sig för Norbergensis eller Noraemontanus. Den 25 juni 1628 intages han i Västerås skola, flyttar över till gymnasiet 1631 och blir efter examen i juni 1638 2:a notarie i Cl Physica. Av allt att döma var han mycket duglig, men på grund av att han hade så "lågt mål", d.v.s. talade så tyst att hans predikningar inte kunde höras av församlingen fick han svårt att få en egen församling. I Husby förvärvade han delar i Rävbo, Starbäcksbo, Sundfiske och Källmossan (Källbäcks fäbod). Änkan konsoliderade sedan Rävbo genom att byta bort Starbäcksbo. Uppgifterna om Jonas kommer från Västerås Herdaminnen II:I sidan 534, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)


Holsten Andersson.
Nämndeman, bergsman i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Född 1519-11-?? i Kallmora, Norberg (U) [2] .
Död 1704-01-10 i Kallmora, Norberg (U) [4] .
Bergsfogde öfver Norberg, Wåhla och Färnebo Socknar. Har som Bergsfogde redan 1632 underskrifvit Eric Månssons köpebref på en Tägt i Norbergs by, till Capellanen Herr Johan. (Ångman; Försök till Beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess Gamla Jern-Bergslag. 1835, Ny uppl av Norbergs hembygdsförening 1925).

Vigselbok 18 Juli 1647 Vigdes Holsten i Kallmora med Anna Hansdotter ifrån Sundabo. Holsten var 1676 gudfader till Per Anderssons dotter Elisabeth i Halvarsbenning

Uppgifter om Holsten Anderssons familj från Kenneth Frejd, Stockholm.


Laurentius Andreae Holstenius.
Kyrkoherde1654 i Husby (W).
Född 1619 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1659-03-20 i Husby (W) [1] .
V. collega scholae i Västerås. Prästvigd 1645 och s.å. tertius collega. Tillfölje mycken sjuklighet vid tysk hälsobrunn. Rector scholae i Sala 1647, pastorsadjunkt i Tuna 1649 och comminister i Husby 1654.

1625 togs han in i Västerås skola, övergick 1636 till gymnasiet och skrevs 1640 in i Upsala. Senast 1642 måste han ha åtevänt till Västerås eftersom han under höstterminen har tjänst i Schola Pietatis. Troligen har han därefter återvänt till Upsala men anmäler den 31 maj 1645 att han på grund av sjukdom inte kan fortsätta studierna där. Lars prästvigs den 25 juli 1645. Påföljande år reser han utomlands för att vårda sin hälsa. 1649 blir han pastor i Stora Tuna. Den 31 maj 1653 utses han till kaplan i Husby församling. Den 20 augusti 1654 gifter han sig med kyrkoherden i Husbys dotter Christina Columba.De får tre barn innan Lars avlider i mars 1659, 40 år gammal. Lars bror Erik gifter sig 1657 med hans hustrus syster Birgitta. Uppgifterna om Lars kommer fråm Västerås Herdaminnen II:I sidan 563, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971)


Karin Andersdotter.
Född 1620 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1673 i V Djupkärra, Norberg (U) [5] .


Erik Holstenius.
Kyrkoherde i Husby (W).
Född 1622-07-10 i Kallmora, Norberg (U) [1] .
Död 1669-06-09 i Husby (W) [1] .

Erik Andersson fick som präst namnet Ericus Andreae Holstenius. Han är son till bergsmannen och bergsfogden Anders Holstensson i Kallmora och hans hustru Marit. I februari 1627 skrivs han troligen in i Västerås skola och 1637 överförs han till gymnasiet. Den 4 juni 1640 skrivs han in i Upsala.

Hösten 1641 avgår han till Åbo akademi där han stannar till 1644 då han den 8 oktober flyttar till Dorpat (nuvarande Tartu i Estland). Han övergår till teologiska studier och efter förordande av Bengt Skytte får han den 31 juli 1650 fullmakt att vara professor Dorpat i hebreiska och grekiska. Den 4 maj 1652 gifter han sig med Dorothea von Wickeden. Hon dör i barnsäng 1654 och 1655 dör även deras son Nicolaus.

Den 3 september 1655 låter han prästviga sig i Västerås, dock utan att lämna sin professsur. 1656 återvänder han till föräldrahemmet i Kallmora. 1657 gifter han sig med Birgita (Brita) Columba, dotter till kyrkoherden i Husby. Han försöker förgäves bli adjunkt till svärfar vilket domkapitlet inte tillstyrker. Han erbjuds flera tjänster inom stiftet vilka han tackar nej till. Först den 17 augusti 1659 förordnas han till vice pastor åt sin åldrige svärfar.

Kyrkoherde i Husby blir han först efter svärfaderns död och han tillträder kyrkoherdetjänsten den 1 maj 1665. Erik avlider som kyrkoherde i Husby den 9 juni 1669, 47 år gammal.

Uppgifterna om Erik kommer från Västerås Herdaminnen II:I sidan 232, av Gunnar Ekström. (Västerås 1971).

Sin goda ekonomi använde han till att köpa fastigheter eller låna ut pengar mot pant. Han får fasta (lagfart) på jordägor i Flinö och Vikarebyn,samt uppbjuder tomt i Smedby (pant) och jord i Flatena, köpt av åtskilliga personer. Penningplaceringarna fortsatt i ökat tempo av hans arvingar.


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. krister.forsberg@gmail.com
  3. Gösta Hallberg
  4. Gunnar Grönlund
  5. BMS

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.