Claeson, Claes
1761-1827

Grosshandlare i Kristianstad, sedermera Stockholm
Född 1761-10-18 i Kristianstad [1] .
Död 1827-12-26 i Maria Magdalena (AB).
Claes hade tidigt verksamhet i Stockholm och flyttade dit för gott hösten 1806. Han dog i Maria församling i Stockholm 1827 12 26. Han bodde i kvarteret Mullvadsberget på Söder med hushållerska och flera barn han fått utom äktenskap med henne och med andra av hennes företrädare. Där bodde tidvis också den tidigt avlidne brodern Hindrichs dotter Maria Elisabeth Claesson.

(Källa Torbjörn Malm okt 2009)

Oredigerat från Torbjörn Malm sept 2011:

Bagaren Niclas Hörlins hustru Anna Catharina Holm förde barnet till dopet. Sämskmakaren Petter Bagges hustru Margreta Khoder gick följe. Övriga wittnen woro jungfru Sofia Westberg, Bleckslagaren Olof Herrenborg, Timmermannen Eric Bergström, snickaren Olaus Björk och trumpetaren Georg. Notis i Sjöström: Blekingska nationen 1697-1900: Immatrikulerad i Lund 1780, son av snickaren Anders C. död 1798 och Maria Elisabeth Wahlström; f. i Christianstad 18 okt 1761. 7 april 1791 beviljades han burskap av Stockholms stads handelskollegium. Ansökan om medlemskap i grosshandelssocieteten bifölls 30 april 1791. Claes hänvisar till flera års studier vid Kungl Academien i Lund, fem års tid av grosshandelslärande i Kristianstad hos handelsmannen och sjökaptenen Salomon Fredrik Cedergren, två års arbete hos grosshandlare Fredrik Stangenberg i Stockholm och fyra års arbete hos grosshandlare Lars Peter Hegardt i Stockholm. Han har dessutom undergått examen gällande 1734 års kungliga förordning och handelsreglemente. Vistas på Medevi brunn och får behandling där sommaren 1797 enligt räkning som nämns i bouppteckningen 1798. Han behandlas också av en kirurg Klerck under 1797. Dombok Kristianstads rådhusrätt 18 december 1797 begär fadern, brodern Hindrich och svågern Torkel Winqvist att Claes skall förklaras omyndig, att man ska göra bouppteckning över Claes tillgångar i Stockholm, att rådhusrätten ska övervaka förmögenhetsförvaltningen och att man ska utse förmyndare för Claes. Rådhusrätten beslutar så och utser Hindrich och Torkel till fömyndare. Provinsialläkare Bielke har skrivit intyg att Claes har drabbats av sinnessjukdom och inte kan ta vara på sig själv och sina tillgångar. Bouppteckning slutförd 15 mars 1798 i Stockholm i bostaden i Stadsgården på Söder med anledning av omyndigförklarande p g a svagsinthet. Han bor då uppenbarligen i Södra stadshuset (numera Stadsmuseet). I bouppteckningen anges tillgångarna vid utgången av september 1797. På ett par ställen anges att persedlar sändes med skepparen Jöns Olsson till Åhus den 5 oktober 1797. Tillgångarna uppges av Claessons bokhållare Johan Christoffer Widell (Född i Kristianstad 1767. Etablerar sig själv som grosshandlare i Stockholm och är fadder till ett av Michael Claessons barn) Dombok Kristianstads rådhusrätt 26 mars 1798 Mål nr 1 Claes Claesson köper nr 124 d v s nuvarande Cardellsgatan 13 vid Lilla Torg av syster och svåger 17 aug 1799 Mål nr 2 Brodern Hindrich Claesson och svågern Torkel Winqvist anhåller att grosshandlare Claes Claesson ska myndigförklaras sedan han nu återvunnit sin hälsa. Remitteras till provinsialläkaren för utlåtande. I samband med det målet nämns en bouppteckning för Claes Claesson i Stockholm nr1798/3:121 31 aug 1799 Mål nr 2 Claes Claesson myndigförklaras. 9 sep 1799 Mål nr 2 Stadscasseuren Mengel och grosshandlare Claes Claesson gör affär. 7 okt 1799 Claes Claesson köper gård och tomt nr 22 å Stora Västra gatan, nuvarande Västra Storgatan 38 på auktion efter avlidna änkan Sophia Maria Norén. 20 jan 1800 Hans Fich får lagfart på nr 124 som han köpt av förre grosshandlaren Claes Claesson. Inrikes Tidningar, 17 juni 1800, s 7: Om Grosshandlaren C,. Clason lefwer, beder en resande få veta, hwar han kan träffas, antingen han wistas i Stockholm eller någon annan Stad, så wäl för hans eget wäl, som för en wän at råka honom; med första beqäres i Inrikes-Tidningarne eller i Dagligt Allehanda derom skyndesamt swar. Inrikes Tidningar, 1 juli 1800, s 6: Den Resande, som uti Inrikes Tidningen sistl. Tisdag N:° 69 åstundar at få råka Grosshandlaren C. Claesson, behagade emottaga biljet til A. B. , i Boden der dessa Blad utgifves. Inrikes Tidningar, 6 augusti, 1800, s 4: Ti!l swar på den Resandes uti Inrikes Tidningen af den 17 Juni detta år gjorde förfrågan, får jag lemna, at jag lefwer, och är mit wistande, för närwarande uti, Christianstad. C. Claesson. Claes Claesson flyttar till den nyinköpta fastigheten och är skriven där till 1806. År 1807 tillhör huset greve de la Gardie på Maltesholm År 1806 flyttar Claes Claesson till Stockholm och är där etablerad som grosshandlare till sin död 1827. År 1810 mantalsskriven i Gamla Stan distrikt Södra och Västra (hänvisn 275). Han bor senare på Söder i Maria församling i kvarteret Mullvadsberget nr 3 och 4 där nu Brännkyrkagatan går fram . Adressen motsvarar Brännkyrkagatan 115.(hfl 1820-24 GID 2700.90.40000, hfl 1825-27 GID 2700.95.56600 , hfl 1828-29 GID 2700.100.31400). Ritningar i samband med bygglovsansökan finns bevarade. Han har sitt kontor och lager på Bredgränd 2 och 4 i Gamla Stan (annons i Post- och Inrikes Tidningar 1827 11 06 resp 1828 01 30). Post- och inrikes tidningar 1828-01-30 De, som äga fordringar, eller äro skyldige i Sterbhuset efter Grosshandlaren Claes Claeson, anmodas att uppgöra liqvid om fordringarne samt inbetala sina skulder uppå Sterbhusets Contor i Huset N:o 2 och 4, Qwart. Orphaeus af Bredgränden, till höger frän Skeppsbron. Stockholm d. 12 Jan. 1828. C. F. Österberg. Just. Aurell. Enligt bouppteckning 1828 05 24 efterlämnar han vid sin död en förmögenhet på ca 36.000 Riksdaler Banco, i dagens penningvärde ca 4,5 miljoner kr. Efter hans död processar sonen Carl Claesson och svärsonen Per Benjamin Sandels om arvet. Per Benjamin Sandels är kammarjunker på Stockholms slott, så småningom kammarherre. Han är brorson till fältmarskalken Sandels som var befälhavare när man slog tillbaka ryska armén vid Virta bro. Bouppteckning 1828-I-667

Far Andreas Claesson (6817). Snickarmästare. Född 1717-01-27 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.8.45600). Död 1798-02-16 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.33.19400). Mor Maria Elisabeth Wahlström (6818). Född 1732-10-06 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L). Död 1798-04-06 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.33.19400). Utom äktenskap med Margareta Jönsdotter (6815). Född 1769-07-29 i Gringelstad, Köpinge (L) (GID 1656.46.97400). Död 1839-04-18 i Lyngby, Everöd (L) (GID 1641.53.2600, GID 1641.58.79900). Far: Nilsson, Jöns (6854). Husman. Född 1731 (GID 1641.57.63900). Död 1795-08-17 i Lyngby, Everöd (L) (GID 1641.57.63900). Mor: Persdotter, Hanna (6855). Född 1728 i Lövestad (M) (GID 1641.46.10000). Död 1805-10-22 i Lyngby, Everöd (L) (GID 1641.47.27600). Utom äktenskap med Christina Maria Efring (6889). Född 1784-10-01 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.33.14400, GID 2702.125.60300, GID 1446.11.110700). Död efter 1810. Far: Efring, Johan (6943). Skräddarmästare. Mor: Neuman, Maria Magdalena (6944). Född 1760-11-14 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID1446.10.78600). Utom äktenskap med Margareta Christina Hofvander (6892). Född 1783-05-18 i Rasbo (C) (GID 2700.78.15400,GID 2702.219.47000; GID 2702.155.106600). Död 1863 i Stockholm. Barn i första kullen Anders Rapp (180). Dragon. Född 1799-06-21 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.33.13700). Död 1860-05-08 i No 12, Nöbbelöv, Vä (L) (Vä A1:6 45949 HFL 1853-61 7/8 s 591, Vä Döda GID 1722.20.102300). Gift 1:o 1821-10-27 i Köpinge (L) (Köpinge Födda, Vigda, Döda 1794-1825 GID 1656.7.10000) med Bengtsdotter, Hanna (181). Född 1799-09-06 i Köpinge (L) (GID 1656.7.11900). Död 1843-12-29 i No 12, Nöbbelöv, Vä (L) (Vä Döda). Gift 2:o 1844 i Vä (L) (Vä A1:5 45950 HFL 1843-53 6/8 s 270) med Nilsdotter, Kjerstin (187). Född 1805-01-04 i Östra Vram (L) (Vä A1:5 45950 HFL 1843 -53 6/8 s 270). Död 1871-02-28 i No 12, Nöbbelöv, Vä (L) (Vä A1:8 1866-71s 633). Barn i andra kullen Carl Claesson (6890). Grosshandlare. Född 1801-09-19 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.33.14400). Död 1837-01-21 i Maria Magdalena (AB) (GID 2700.66.107200). Maria Elisabeth Claesson (6896). Född 1808-05-13 i Stockholm (GID 2700.90.40000). Död 1829-02-15 i Maria Magdalena (AB) (GID 2700.100.31400, 2700.66.98200). Begravd 1829-02-21 i Klara (AB) (GID 2700.66.98200). Gift 1828-05-07 i Maria Magdalena (AB) med Sandels, Per Benjamin (6901). Kammarjunker. Född 1795-10-20 (GID 2700.100.31400). Barn i tredje kullen Carolina Charlotta Claesson (6893). Född 1813-08-25 i Maria Magdalena (AB) (GID 2700.59.78300). Död 1852 i Stockholm. Christina Lovisa Claesson (6894). Född 1815-09-03 i Maria Magdalena (AB) (GID 2700.59.80700). Död 1891-04-26 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) (Rotemansarkivet).


Claes Claeson.
Född 1761-10-18 i Kristianstad [1] . Död 1827-12-26 i Maria Magdalena (AB). Grosshandlare i Kristianstad, sedermera Stockholm
F Andreas Claeson.
Född 1717-01-27 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) [2] . Död 1798-02-16 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) [3] . Snickarmästare, ålderman i Kristianstad [4] .
FF Claes Rasmusson.
Begravd 1745-03-01 [5] . Smedmästare, ålderman i Kristianstad [4] .
FFF Rasmus Claesson.
Död 1701-08-18 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) [6] . Smedmästarer i Kristianstad [4] .
FFFF Claes Rasmusson.
FFFM Dorothe .
FFM Karin Esbjörnsdotter.
 
 
FM Johanna Mattisdotter Kipper.
Född 1679-06-22 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) [7] .
FMF Mattias Kipper.
Kopparslagare
 
 
   
 
M Maria Elisabet Wahlström.
Född 1732-10-16 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) [4] . Död 1798-04-06 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) [4] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Grosshandlare i Kristianstad, sedermera Stockholm
Född 1761-10-18 i Kristianstad [1] .
Död 1827-12-26 i Maria Magdalena (AB).
Claes hade tidigt verksamhet i Stockholm och flyttade dit för gott hösten 1806. Han dog i Maria församling i Stockholm 1827 12 26. Han bodde i kvarteret Mullvadsberget på Söder med hushållerska och flera barn han fått utom äktenskap med henne och med andra av hennes företrädare. Där bodde tidvis också den tidigt avlidne brodern Hindrichs dotter Maria Elisabeth Claesson.

(Källa Torbjörn Malm okt 2009)

Oredigerat från Torbjörn Malm sept 2011:

Bagaren Niclas Hörlins hustru Anna Catharina Holm förde barnet till dopet. Sämskmakaren Petter Bagges hustru Margreta Khoder gick följe. Övriga wittnen woro jungfru Sofia Westberg, Bleckslagaren Olof Herrenborg, Timmermannen Eric Bergström, snickaren Olaus Björk och trumpetaren Georg. Notis i Sjöström: Blekingska nationen 1697-1900: Immatrikulerad i Lund 1780, son av snickaren Anders C. död 1798 och Maria Elisabeth Wahlström; f. i Christianstad 18 okt 1761. 7 april 1791 beviljades han burskap av Stockholms stads handelskollegium. Ansökan om medlemskap i grosshandelssocieteten bifölls 30 april 1791. Claes hänvisar till flera års studier vid Kungl Academien i Lund, fem års tid av grosshandelslärande i Kristianstad hos handelsmannen och sjökaptenen Salomon Fredrik Cedergren, två års arbete hos grosshandlare Fredrik Stangenberg i Stockholm och fyra års arbete hos grosshandlare Lars Peter Hegardt i Stockholm. Han har dessutom undergått examen gällande 1734 års kungliga förordning och handelsreglemente. Vistas på Medevi brunn och får behandling där sommaren 1797 enligt räkning som nämns i bouppteckningen 1798. Han behandlas också av en kirurg Klerck under 1797. Dombok Kristianstads rådhusrätt 18 december 1797 begär fadern, brodern Hindrich och svågern Torkel Winqvist att Claes skall förklaras omyndig, att man ska göra bouppteckning över Claes tillgångar i Stockholm, att rådhusrätten ska övervaka förmögenhetsförvaltningen och att man ska utse förmyndare för Claes. Rådhusrätten beslutar så och utser Hindrich och Torkel till fömyndare. Provinsialläkare Bielke har skrivit intyg att Claes har drabbats av sinnessjukdom och inte kan ta vara på sig själv och sina tillgångar. Bouppteckning slutförd 15 mars 1798 i Stockholm i bostaden i Stadsgården på Söder med anledning av omyndigförklarande p g a svagsinthet. Han bor då uppenbarligen i Södra stadshuset (numera Stadsmuseet). I bouppteckningen anges tillgångarna vid utgången av september 1797. På ett par ställen anges att persedlar sändes med skepparen Jöns Olsson till Åhus den 5 oktober 1797. Tillgångarna uppges av Claessons bokhållare Johan Christoffer Widell (Född i Kristianstad 1767. Etablerar sig själv som grosshandlare i Stockholm och är fadder till ett av Michael Claessons barn) Dombok Kristianstads rådhusrätt 26 mars 1798 Mål nr 1 Claes Claesson köper nr 124 d v s nuvarande Cardellsgatan 13 vid Lilla Torg av syster och svåger 17 aug 1799 Mål nr 2 Brodern Hindrich Claesson och svågern Torkel Winqvist anhåller att grosshandlare Claes Claesson ska myndigförklaras sedan han nu återvunnit sin hälsa. Remitteras till provinsialläkaren för utlåtande. I samband med det målet nämns en bouppteckning för Claes Claesson i Stockholm nr1798/3:121 31 aug 1799 Mål nr 2 Claes Claesson myndigförklaras. 9 sep 1799 Mål nr 2 Stadscasseuren Mengel och grosshandlare Claes Claesson gör affär. 7 okt 1799 Claes Claesson köper gård och tomt nr 22 å Stora Västra gatan, nuvarande Västra Storgatan 38 på auktion efter avlidna änkan Sophia Maria Norén. 20 jan 1800 Hans Fich får lagfart på nr 124 som han köpt av förre grosshandlaren Claes Claesson. Inrikes Tidningar, 17 juni 1800, s 7: Om Grosshandlaren C,. Clason lefwer, beder en resande få veta, hwar han kan träffas, antingen han wistas i Stockholm eller någon annan Stad, så wäl för hans eget wäl, som för en wän at råka honom; med första beqäres i Inrikes-Tidningarne eller i Dagligt Allehanda derom skyndesamt swar. Inrikes Tidningar, 1 juli 1800, s 6: Den Resande, som uti Inrikes Tidningen sistl. Tisdag N:° 69 åstundar at få råka Grosshandlaren C. Claesson, behagade emottaga biljet til A. B. , i Boden der dessa Blad utgifves. Inrikes Tidningar, 6 augusti, 1800, s 4: Ti!l swar på den Resandes uti Inrikes Tidningen af den 17 Juni detta år gjorde förfrågan, får jag lemna, at jag lefwer, och är mit wistande, för närwarande uti, Christianstad. C. Claesson. Claes Claesson flyttar till den nyinköpta fastigheten och är skriven där till 1806. År 1807 tillhör huset greve de la Gardie på Maltesholm År 1806 flyttar Claes Claesson till Stockholm och är där etablerad som grosshandlare till sin död 1827. År 1810 mantalsskriven i Gamla Stan distrikt Södra och Västra (hänvisn 275). Han bor senare på Söder i Maria församling i kvarteret Mullvadsberget nr 3 och 4 där nu Brännkyrkagatan går fram . Adressen motsvarar Brännkyrkagatan 115.(hfl 1820-24 GID 2700.90.40000, hfl 1825-27 GID 2700.95.56600 , hfl 1828-29 GID 2700.100.31400). Ritningar i samband med bygglovsansökan finns bevarade. Han har sitt kontor och lager på Bredgränd 2 och 4 i Gamla Stan (annons i Post- och Inrikes Tidningar 1827 11 06 resp 1828 01 30). Post- och inrikes tidningar 1828-01-30 De, som äga fordringar, eller äro skyldige i Sterbhuset efter Grosshandlaren Claes Claeson, anmodas att uppgöra liqvid om fordringarne samt inbetala sina skulder uppå Sterbhusets Contor i Huset N:o 2 och 4, Qwart. Orphaeus af Bredgränden, till höger frän Skeppsbron. Stockholm d. 12 Jan. 1828. C. F. Österberg. Just. Aurell. Enligt bouppteckning 1828 05 24 efterlämnar han vid sin död en förmögenhet på ca 36.000 Riksdaler Banco, i dagens penningvärde ca 4,5 miljoner kr. Efter hans död processar sonen Carl Claesson och svärsonen Per Benjamin Sandels om arvet. Per Benjamin Sandels är kammarjunker på Stockholms slott, så småningom kammarherre. Han är brorson till fältmarskalken Sandels som var befälhavare när man slog tillbaka ryska armén vid Virta bro. Bouppteckning 1828-I-667

Far Andreas Claesson (6817). Snickarmästare. Född 1717-01-27 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.8.45600). Död 1798-02-16 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.33.19400). Mor Maria Elisabeth Wahlström (6818). Född 1732-10-06 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L). Död 1798-04-06 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.33.19400). Utom äktenskap med Margareta Jönsdotter (6815). Född 1769-07-29 i Gringelstad, Köpinge (L) (GID 1656.46.97400). Död 1839-04-18 i Lyngby, Everöd (L) (GID 1641.53.2600, GID 1641.58.79900). Far: Nilsson, Jöns (6854). Husman. Född 1731 (GID 1641.57.63900). Död 1795-08-17 i Lyngby, Everöd (L) (GID 1641.57.63900). Mor: Persdotter, Hanna (6855). Född 1728 i Lövestad (M) (GID 1641.46.10000). Död 1805-10-22 i Lyngby, Everöd (L) (GID 1641.47.27600). Utom äktenskap med Christina Maria Efring (6889). Född 1784-10-01 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.33.14400, GID 2702.125.60300, GID 1446.11.110700). Död efter 1810. Far: Efring, Johan (6943). Skräddarmästare. Mor: Neuman, Maria Magdalena (6944). Född 1760-11-14 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID1446.10.78600). Utom äktenskap med Margareta Christina Hofvander (6892). Född 1783-05-18 i Rasbo (C) (GID 2700.78.15400,GID 2702.219.47000; GID 2702.155.106600). Död 1863 i Stockholm. Barn i första kullen Anders Rapp (180). Dragon. Född 1799-06-21 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.33.13700). Död 1860-05-08 i No 12, Nöbbelöv, Vä (L) (Vä A1:6 45949 HFL 1853-61 7/8 s 591, Vä Döda GID 1722.20.102300). Gift 1:o 1821-10-27 i Köpinge (L) (Köpinge Födda, Vigda, Döda 1794-1825 GID 1656.7.10000) med Bengtsdotter, Hanna (181). Född 1799-09-06 i Köpinge (L) (GID 1656.7.11900). Död 1843-12-29 i No 12, Nöbbelöv, Vä (L) (Vä Döda). Gift 2:o 1844 i Vä (L) (Vä A1:5 45950 HFL 1843-53 6/8 s 270) med Nilsdotter, Kjerstin (187). Född 1805-01-04 i Östra Vram (L) (Vä A1:5 45950 HFL 1843 -53 6/8 s 270). Död 1871-02-28 i No 12, Nöbbelöv, Vä (L) (Vä A1:8 1866-71s 633). Barn i andra kullen Carl Claesson (6890). Grosshandlare. Född 1801-09-19 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) (GID 1446.33.14400). Död 1837-01-21 i Maria Magdalena (AB) (GID 2700.66.107200). Maria Elisabeth Claesson (6896). Född 1808-05-13 i Stockholm (GID 2700.90.40000). Död 1829-02-15 i Maria Magdalena (AB) (GID 2700.100.31400, 2700.66.98200). Begravd 1829-02-21 i Klara (AB) (GID 2700.66.98200). Gift 1828-05-07 i Maria Magdalena (AB) med Sandels, Per Benjamin (6901). Kammarjunker. Född 1795-10-20 (GID 2700.100.31400). Barn i tredje kullen Carolina Charlotta Claesson (6893). Född 1813-08-25 i Maria Magdalena (AB) (GID 2700.59.78300). Död 1852 i Stockholm. Christina Lovisa Claesson (6894). Född 1815-09-03 i Maria Magdalena (AB) (GID 2700.59.80700). Död 1891-04-26 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) (Rotemansarkivet).

Relationer och barn

Utom äktenskap.

Margareta Jönsdotter.
Född 1769-07-29 i Gringelstad, Köpinge (L) [8] .
Död 1839-04-18 i Lyngby, Everöd (L) [4] .

Anders Rapp.
Dragon
Född 1799-06-21 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) [4] .
Död 1860-05-08 i Vä (L) [4] .


Utom äktenskap.

Kristina Maria Efring.
Född 1784-10-01 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) [4] .
Död efter 1810 [4] .

Carl Claeson.
Grosshandlare
Född 1801-09-19 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) [4] .
Död 1837-01-21 i Maria Magdalena (AB) [4] .


Maria Elisabet Claeson.
Född 1808-05-13 i Stockholm [4] .
Död 1829-05-13 i Maria Magdalena (AB) [4] .


Utom äktenskap.

Margareta Kristina Hofvander.
Född 1783-05-18 i Rasbo (C) [4] .
Död 1863 i Stockholm [4] .

Karolina Charlotta Claeson.
Född 1813-08-25 i Maria Magdalena (AB) [4] .
Död 1852 i Stockholm [4] .


Kristina Lovisa Claeson.
Född 1815-09-03 i Maria Magdalena (AB) [4] .
Död 1891-04-26 i Stockholm [4] .


Källor

  1. 1446.10.79500
  2. 1446.8.45600
  3. 1446.33.19400
  4. Torbjörn Malm,
  5. 1446.9.68600
  6. 1446.43.64800
  7. 1446.7.19400
  8. GID 1656.46.97400

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.