Babelsfurt, Hence

Ett påhittat namn - se biografin !

Källa Torsten Berglund juni 2004:

Exempelvis har bergsmannen Widik Hanssons (död 1628) i Persbo, Grangärde sn, hustru Malin, vars patronymikon är okänt, försetts med en far med det minst sagt märkvärdiga namnet "Hence Babelsfurt, född omkr. 1520". Denna uppdiktade ana - som nu verkar ha fått hjälp att fortplanta sig via Internet - uppmärksammades redan i mitten av 1990-talet av den framstående kännaren av Västerbergslagens genealogiska förhållanden, den förtidigt bortgångne Björn Isheden. Han redogjorde i Västerbergslagens släktforskares medlemsblad Släktforskaren nr 55 (1995) för detta fall under rubriken "Varning för 1500-talsanor födda på 1900-talet!".

Isheden hade i samband med ett anbytarmöte sett en sammanställnig av släkter från Bergslagen och hajat till inför detta exotiska namn. Personen som sammanställt materialet hade gjort en hänvisning till domboken 1593 laga ting i Gränge, då Widik Hanssons svärmor Marit trädde inför tinget i Grangärde. I domboken nämns dock inte namnet på hennes make, men däremot står det att Marit "bödh vpp en theckt som hennes man henne bebreffuat haffuer". Släktforskaren hade med hjälp av en god portion fantasi och oförmåga att läsa äldre handstilar uttytt orden "hennes man henne bebreffuat" som "hennes man Hence Babelsfurt".

Det är tio år sedan Björn Isheden skrev denna varnande notis, men tydligen lever Hence fortfarande i högsta välmåga - åtminstone på Internet. Jag vill därför instämma i Ishedens slutkläm: "Anbyten i all ära men acceptera inte allt helt okritiskt. Kontrollera källorna! Om man även vill värdera källan så tar man fram 'släktforskarnas bibel': Handbok i släkt- och personforskninga av Bengt Hildebrand, där man länge kan fördjupa sig i kapitlen om källkritik. Rekommenderas!"
Hence Babelsfurt.
Ett påhittat namn - se biografin !
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Ett påhittat namn - se biografin !

Källa Torsten Berglund juni 2004:

Exempelvis har bergsmannen Widik Hanssons (död 1628) i Persbo, Grangärde sn, hustru Malin, vars patronymikon är okänt, försetts med en far med det minst sagt märkvärdiga namnet "Hence Babelsfurt, född omkr. 1520". Denna uppdiktade ana - som nu verkar ha fått hjälp att fortplanta sig via Internet - uppmärksammades redan i mitten av 1990-talet av den framstående kännaren av Västerbergslagens genealogiska förhållanden, den förtidigt bortgångne Björn Isheden. Han redogjorde i Västerbergslagens släktforskares medlemsblad Släktforskaren nr 55 (1995) för detta fall under rubriken "Varning för 1500-talsanor födda på 1900-talet!".

Isheden hade i samband med ett anbytarmöte sett en sammanställnig av släkter från Bergslagen och hajat till inför detta exotiska namn. Personen som sammanställt materialet hade gjort en hänvisning till domboken 1593 laga ting i Gränge, då Widik Hanssons svärmor Marit trädde inför tinget i Grangärde. I domboken nämns dock inte namnet på hennes make, men däremot står det att Marit "bödh vpp en theckt som hennes man henne bebreffuat haffuer". Släktforskaren hade med hjälp av en god portion fantasi och oförmåga att läsa äldre handstilar uttytt orden "hennes man henne bebreffuat" som "hennes man Hence Babelsfurt".

Det är tio år sedan Björn Isheden skrev denna varnande notis, men tydligen lever Hence fortfarande i högsta välmåga - åtminstone på Internet. Jag vill därför instämma i Ishedens slutkläm: "Anbyten i all ära men acceptera inte allt helt okritiskt. Kontrollera källorna! Om man även vill värdera källan så tar man fram 'släktforskarnas bibel': Handbok i släkt- och personforskninga av Bengt Hildebrand, där man länge kan fördjupa sig i kapitlen om källkritik. Rekommenderas!"Relationer och barn

Gift.

Marit .
Född i Norrvik, Grangärde (W) [1] .

Malin Arvidsdotter ("Hencesdotter").
Död i Norrvik, Grangärde (W) [2] .
Hämtat från http://www.hessla.se:

Dalarnas domböcker: 1593 den 9 Januari stodh lagha ting i Grenge. Kom hustru Marit i Norgudvik bjöd upp en täkt som hennes man henne bebreffuat hafver, benämnd Norr Täkten, om thet var någon i släkten som henne vill till sig köp, så bödh hennes mågh, Widik Hansson, efter och vart så förlikte att han skall gifva hustru Marit 10 fat järn, loffuades bref. 1596 then 28 maru var laght ting i Gränge i Kyrkebyn. Kom hustru Malin i Norgudvik och talade till sin sonehustrus styffader, Mats Persson i Persbo, om en rögning liggande norr ifrån Pädersbo om hennes sonehustru Karin Larsdotter benemnd icke måtte haffua sine del i samma rögning, då ransakades om Karins fader Lasse Bengtsson, han ägde 3 döttrar, Karin, Anna och Margetta, så bleff Lasse Bengtsson dödh, som jorden ägde i Pädersbo. Nu bleff Anna och Margretta dödha, så ärfde Lasse Bengtssons hustru, som är Karins moder, hustru Karin benemnd, halfparten med sin dotter Karin och nu haffuer hustru Karin hafft allt hemmanet tillhopa i mång år, och nu haffuer Lasse Bengtssons hustru gått på annat gifte och fick thenne Matts Persson, och haffuer nu uprögt thenne förbemälte rögning medan oskift var, så dömdes Karin Larsdotter till så mycket i rögning, som hon ärfde i bolbyn. Nu bleff Lasse Bengtssons broder, Erik Bengtsson, dödh barnlös, då lefde hans broders barn som äre Nils Bengtssons och Karin samt Margretta till att ärffua sinom faderbroder. Nu bleff Margretta dödh barnlös som före står, då kom Karin Larsdotter till att ärffua halfparten efter Margretta och halfparten hennes modher, också benemnd hustru Karin, Mats Perssons, i sin faderbroders jord, men Anna hennes syster blef dödh före. Norrbärke domböcker. Anno 1617. Kom hustru Malin i Norgowik och talade till Hans Larsson i Starebo om en systerdel, som hon sade hennes mans fadher modher, hustru Ingrid, tillfallen var. Då ransakades här om att Widich Hanssons, som är hustru Malins mans fader, Hans Larsson, haffuer uppburit på sin moders vägnar, förenämnde hustru Ingrid, 5 fat osmundsjärn. Nu affsades att detta så länge oklandrat ståndit haffuer, skulle nu Hans Larsson giffua hustru Malin ett fat osmundsjärn till the förre vore utgiffne. Nu vittnade Israel i Kålviken sampt månge andre gamble män, att på samma Starebo haffuer varit dombreff, men när Starebo, brunno samma breff medh.


Källor

  1. http://www.hessla.se/
  2. http://hem.passagen.se/ifoss58/Dalarna/morfarwk/sida0/h_____93.htm

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.