Hansson, Vidik
1548?-1628

Bergsman och nämndeman (många ättlingar)
Född omkring 1548 i Norrvik, Grangärde (W).
Död 1628-04-26 i Persbo, Grangärde (W).
Kopierat från http://www.hessla.se/rot/0001/113_314.htm:

Widik övertar husbondeskapet på gården i Norrvik innan han köper in sin fars syskons andelar i gården. 1597 bjuder han nämligen upp fem systerdelar i Norrvik på tinget i Grangärde. Den första hade han köpt av sin faster Marit Larsdotter i Malma socken i Västmanland och den andra av en Ingeborg Larsdotter, som tydligen också var en faster. En tredje del hade sålts av Sara och Sigrid Jonsdöttrar och en fjärde av en Hans Jonsson i Fline i Husby socken i Dalarna. Hur dessa var släkt med Widik visas av ett tingsprotokoll från 1615, vari nämnes att magister Erik Holstensson i Kallmora, Norbergs socken, inkommit med klagomål angående en systerdel i Fline som hade ägts av hans mormors syster Britta Larsdotter, "som uar Lasse Rafual sons doter i Norgo uik". Hennes man Hans Jonsson hade sålt hennes del i Sunnansjö och lovat henne lika mycket jord i Fline istället. Brita hade dött barnlös, och jorden innehades nu av en systerdotter till Widik Hansson. Det är tydligt att det är denne Hans Jonsson som 1597 hade sålt den fjärde systerdelen. Magister Erik låter sig identifieras med sedermera kyrkoherden i Stora Skedvi Ericus Holstenii Holstenius (1588-1640). som 1614 hade avlagt magisterexamen i Helmstedt. Han är en av de två söner till bergsmannen Holsten Andersson och Sigrid Jonsdotter i Kallmora som gick prästbanan. Sigrid är således dotterdotter till Lasse Ravalsson och måste vara identisk med den som tillsammans med sin syster Sara sålde den tredje delen. Den femte delen köpte Widik av sedermera länsmannen i Grangärde Erik Olofsson i Sunnansjö. Om, och i så fall hur, han var släkt med Widik är osäkert. Han kan möjligen ha varit dotterson till Lasse Ravalsson. Hans far hette Olof Engelbrektsson. 1603 köpte Widik sin syster Annas del i gården "mädh hytta och Smedia" för 15 fat och 1 hundrade osmundsjärn samt en silversked om 3 lod. Det framgår här att systern var gift med Anders Jonsson i Sundfiske i Husby socken i Dalarna. Det var deras dotter, vars namn inte nämes, som 1615 innehade den jord i Fline som magister Erik Holstensson ansåg sig böra ha del i. Widik synes liksom sin farfar ha varit en betydande person; han var både sex- och nämndeman. När han 1628 dör antecknas hans dödsdag, den 26 april, i begravningsboken, vilket var mycket ovanligt. Han begravdes den 11 maj.

Grangärde domböcker. 1574. Widiche uti Norgudwika för thet han undangömde några gamle mynt undan sine medharffuingar efter salig Lasse Raffualsson, böter penningar -160 mark. Anno 1603 den 24 Januari. Widich Hansson i Norrgowik biuder upp systerdehl ibidem medh Hytta och Smedja, kiöpt aff sin mågh och syster, Anders Jonsson i Suenderskie och hans hustru Anna Hansdotter, för osmundsjern 15 fat och ett hundra och en skied om 3 lodh.

Anno 1615 den 18 Februari. Kom M. Erich Holstensson och talade till Widich Hansson i Norrgowik, om en systerdel, liggande i Fline i Husby, som kom M. Erichs modher modhers syster till, hustru Brita Larsdotter, som var Lasse Raffualssons dotter i Norrgowik, och Hans Jonsson hennes man, såldt bort hennes jord i Sunnansjö, och lofvade henne så mycket jord igen i Huseby, samma hustru Brita ägde inga barn, derföre kom hennes syskon samma jord till arfvs, och nu sedan Anders Jonssons mågh i Sundsfierde der på, hvilkens hustru är Widik Hanssons systerdotter, och förebar att Widik Hansson loffuat honom samma systerdel allsammans, men nu bekiände Widik han icke mehr haffuer lofvat, ähn så mycket Widik tillkom uthi M. Erichs moder moders dehl.
Vidik Hansson.
Född omkring 1548 i Norrvik, Grangärde (W). Död 1628-04-26 i Persbo, Grangärde (W). Bergsman och nämndeman (många ättlingar)
F Hans Larsson.
Född 1520 i Norrvik, Grangärde (W) [1] . Död 1572 i Norrvik, Grangärde (W) [1] .
FF Lars (Lasse*) Ravalsson.
Född omkring 1490 i Norrvik, Grangärde (W). Död 1572 i Norrvik, Grangärde (W). Bergsfogde
FFF Raval Matsson.
Född omkring 1460 i Klenshyttan, Grangärde (W) [2] . Död i Norrvik, Grangärde (W) [2] .
FFFF Mats Arvidsson.
Född omkring 1440 i Grangärde (W). Bergsman i Klenshyttan, Grangärde (W).
 
   
 
FM Ingrid Hansdotter.
Född omkring 1490 i Starbo, Norrbärke (W) [1] . Död i Norrvik, Grangärde (W) [2] .
FMF Hans i Starbo .
Född omkring 1430 i Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern [1] . Födelseorten ej styrkt!
 
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Bergsman och nämndeman (många ättlingar)
Född omkring 1548 i Norrvik, Grangärde (W).
Död 1628-04-26 i Persbo, Grangärde (W).
Kopierat från http://www.hessla.se/rot/0001/113_314.htm:

Widik övertar husbondeskapet på gården i Norrvik innan han köper in sin fars syskons andelar i gården. 1597 bjuder han nämligen upp fem systerdelar i Norrvik på tinget i Grangärde. Den första hade han köpt av sin faster Marit Larsdotter i Malma socken i Västmanland och den andra av en Ingeborg Larsdotter, som tydligen också var en faster. En tredje del hade sålts av Sara och Sigrid Jonsdöttrar och en fjärde av en Hans Jonsson i Fline i Husby socken i Dalarna. Hur dessa var släkt med Widik visas av ett tingsprotokoll från 1615, vari nämnes att magister Erik Holstensson i Kallmora, Norbergs socken, inkommit med klagomål angående en systerdel i Fline som hade ägts av hans mormors syster Britta Larsdotter, "som uar Lasse Rafual sons doter i Norgo uik". Hennes man Hans Jonsson hade sålt hennes del i Sunnansjö och lovat henne lika mycket jord i Fline istället. Brita hade dött barnlös, och jorden innehades nu av en systerdotter till Widik Hansson. Det är tydligt att det är denne Hans Jonsson som 1597 hade sålt den fjärde systerdelen. Magister Erik låter sig identifieras med sedermera kyrkoherden i Stora Skedvi Ericus Holstenii Holstenius (1588-1640). som 1614 hade avlagt magisterexamen i Helmstedt. Han är en av de två söner till bergsmannen Holsten Andersson och Sigrid Jonsdotter i Kallmora som gick prästbanan. Sigrid är således dotterdotter till Lasse Ravalsson och måste vara identisk med den som tillsammans med sin syster Sara sålde den tredje delen. Den femte delen köpte Widik av sedermera länsmannen i Grangärde Erik Olofsson i Sunnansjö. Om, och i så fall hur, han var släkt med Widik är osäkert. Han kan möjligen ha varit dotterson till Lasse Ravalsson. Hans far hette Olof Engelbrektsson. 1603 köpte Widik sin syster Annas del i gården "mädh hytta och Smedia" för 15 fat och 1 hundrade osmundsjärn samt en silversked om 3 lod. Det framgår här att systern var gift med Anders Jonsson i Sundfiske i Husby socken i Dalarna. Det var deras dotter, vars namn inte nämes, som 1615 innehade den jord i Fline som magister Erik Holstensson ansåg sig böra ha del i. Widik synes liksom sin farfar ha varit en betydande person; han var både sex- och nämndeman. När han 1628 dör antecknas hans dödsdag, den 26 april, i begravningsboken, vilket var mycket ovanligt. Han begravdes den 11 maj.

Grangärde domböcker. 1574. Widiche uti Norgudwika för thet han undangömde några gamle mynt undan sine medharffuingar efter salig Lasse Raffualsson, böter penningar -160 mark. Anno 1603 den 24 Januari. Widich Hansson i Norrgowik biuder upp systerdehl ibidem medh Hytta och Smedja, kiöpt aff sin mågh och syster, Anders Jonsson i Suenderskie och hans hustru Anna Hansdotter, för osmundsjern 15 fat och ett hundra och en skied om 3 lodh.

Anno 1615 den 18 Februari. Kom M. Erich Holstensson och talade till Widich Hansson i Norrgowik, om en systerdel, liggande i Fline i Husby, som kom M. Erichs modher modhers syster till, hustru Brita Larsdotter, som var Lasse Raffualssons dotter i Norrgowik, och Hans Jonsson hennes man, såldt bort hennes jord i Sunnansjö, och lofvade henne så mycket jord igen i Huseby, samma hustru Brita ägde inga barn, derföre kom hennes syskon samma jord till arfvs, och nu sedan Anders Jonssons mågh i Sundsfierde der på, hvilkens hustru är Widik Hanssons systerdotter, och förebar att Widik Hansson loffuat honom samma systerdel allsammans, men nu bekiände Widik han icke mehr haffuer lofvat, ähn så mycket Widik tillkom uthi M. Erichs moder moders dehl.Relationer och barn

Gift 1570 [3] .

Malin Arvidsdotter ("Hencesdotter").
Död i Norrvik, Grangärde (W) [4] .
Hämtat från http://www.hessla.se:

Dalarnas domböcker: 1593 den 9 Januari stodh lagha ting i Grenge. Kom hustru Marit i Norgudvik bjöd upp en täkt som hennes man henne bebreffuat hafver, benämnd Norr Täkten, om thet var någon i släkten som henne vill till sig köp, så bödh hennes mågh, Widik Hansson, efter och vart så förlikte att han skall gifva hustru Marit 10 fat järn, loffuades bref. 1596 then 28 maru var laght ting i Gränge i Kyrkebyn. Kom hustru Malin i Norgudvik och talade till sin sonehustrus styffader, Mats Persson i Persbo, om en rögning liggande norr ifrån Pädersbo om hennes sonehustru Karin Larsdotter benemnd icke måtte haffua sine del i samma rögning, då ransakades om Karins fader Lasse Bengtsson, han ägde 3 döttrar, Karin, Anna och Margetta, så bleff Lasse Bengtsson dödh, som jorden ägde i Pädersbo. Nu bleff Anna och Margretta dödha, så ärfde Lasse Bengtssons hustru, som är Karins moder, hustru Karin benemnd, halfparten med sin dotter Karin och nu haffuer hustru Karin hafft allt hemmanet tillhopa i mång år, och nu haffuer Lasse Bengtssons hustru gått på annat gifte och fick thenne Matts Persson, och haffuer nu uprögt thenne förbemälte rögning medan oskift var, så dömdes Karin Larsdotter till så mycket i rögning, som hon ärfde i bolbyn. Nu bleff Lasse Bengtssons broder, Erik Bengtsson, dödh barnlös, då lefde hans broders barn som äre Nils Bengtssons och Karin samt Margretta till att ärffua sinom faderbroder. Nu bleff Margretta dödh barnlös som före står, då kom Karin Larsdotter till att ärffua halfparten efter Margretta och halfparten hennes modher, också benemnd hustru Karin, Mats Perssons, i sin faderbroders jord, men Anna hennes syster blef dödh före. Norrbärke domböcker. Anno 1617. Kom hustru Malin i Norgowik och talade till Hans Larsson i Starebo om en systerdel, som hon sade hennes mans fadher modher, hustru Ingrid, tillfallen var. Då ransakades här om att Widich Hanssons, som är hustru Malins mans fader, Hans Larsson, haffuer uppburit på sin moders vägnar, förenämnde hustru Ingrid, 5 fat osmundsjärn. Nu affsades att detta så länge oklandrat ståndit haffuer, skulle nu Hans Larsson giffua hustru Malin ett fat osmundsjärn till the förre vore utgiffne. Nu vittnade Israel i Kålviken sampt månge andre gamble män, att på samma Starebo haffuer varit dombreff, men när Starebo, brunno samma breff medh.

Karin Vidiksdotter.
Död 1635-11-25 i Östanmyra, Grangärde (W) [5] .


Per Vidiksson.
Bergsman i Norrvik, Grangärde (W) [4] .
Född 1583 i Norrvik, Grangärde (W) [4] .
Död 1668-10-04 i Norrvik, Grangärde (W) [4] .


Sigrid Vidiksdotter.
Född 1588 i Norrvik, Grangärde (W) [6] .
Död 1656-05-04 i Norrvik, Grangärde (W) [6] .


Källor

  1. Kurt Åkerlind
  2. krister.forsberg@gmail.com
  3. http://www.hessla.se/rot/0001/113_314.htm
  4. http://hem.passagen.se/ifoss58/Dalarna/morfarwk/sida0/h_____93.htm
  5. Jussidok
  6. http://www.hessla.se/

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.