Giedda, Ingeborg Johansdotter
1640-1685

Född 1640 i Stora Jored, Kville (O) [1] .
Död 1685 i Kville (O) [1] .


Ingeborg Johansdotter Giedda.
Född 1640 i Stora Jored, Kville (O) [1] . Död 1685 i Kville (O) [1] .
F Johan Lucianos Jensen Giedde.
Född [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 
M Maria Mickelsdotter.
Född [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1640 i Stora Jored, Kville (O) [1] .
Död 1685 i Kville (O) [1] .

Relationer och barn

Gift 1663-10-04 [2] .

Olof Eriksson Kvilldal.
Kyrkoherde
Född 1625-11-14 i Hermanö, Morlanda (O).
Död 1701-02-07 i Kville (O).
Noteringar

Syskon: Johan 1625-1711, Maren 1635-1707, Sigrid 1635-1701 /Rolf Berlins databas: hem.passagen.se/roberl/

Kyrkoherde i Kville åren 1662-1701. /Kville Härad, s 299 (Är det samma person som på s 319 signerat med "Oluff Ericksön"?)

Gick i 10 års tid i skola i Uddevalla och Malmö. Studerade i Köpenhamn 1648. Blev i april 1662 kallad till kaplan i Kville och prästvigd i Karlstad s.å. Kyrkoherde här s.å. En kort tid 1685, vice prost i Viken, vilken syssla han avsade sig.

" ..född på Hermans Öen i Morlanda Sockn på Orust...höltz uti Scholan först i Uddevalla ock sen i Malmö i 10 år; ther ifrån han reste 1648, til Kiöpenhamns Academie: ock tå han ther wäl anlagt studier i 4 år ock wid sin hemkomst præceptoreret först hos Kyrkojerden Herr Peder Jacobsson, i Näsinge 2 År; sen hos sal. Probsten Hr. Johan Jensson i Qwille i 8 År, blef han af honom kallad 1662 i April til Capellan i Qwille ock Ordinerad i Carlstad, af tå warande Superintendent M. SvenoneBenedicti: Samma År effter sal. Probstens död, är han d. 2 Julii af hela Församlingen enhälleligen kallad til Kyrkoheerde i Qwille, särdeles som han hade förlofwat sig med sal. Probstens Dotter Ingeborg Johansdotter Giedda/ wid hwilken han sen året efter1663 d. 4 Octob. Lät sif wiga ock ther efter blef wälsignad med 2:ne Söner ock 1 Dotter" /Bohus Läns Beskrifning av Johan Oedman 1746

År 1693 skriver Oluff:

"Genom Guds kraftiga bistånd har min allernådigste konungs underdånigste tjenare en lång tid troligen (med trohet) arbetat uti Herrans vingård, varandes, sedan jag Öfverste Själaherden Christo Jesu förmodligen några själar tilvunnigt, numera en utlefvat och utarbetat man, som på 6 års tid... mer vid sängen hållit än predikoembetet kunnat upvachta. Men til dess ersättiande har superintendenten Broman, medan han lefde, förordnat min son Johan Oluffsson at vara min Coadjutor (medhjälpare)... Beder fördenskull Kungl. Maj:t mig ålderstigne och utarbetade Jesu tjenare en välsignelse gifva för än jag dör och min son med detta pastoratet beneficera (begåva)"

Hans önskan uppfylldes men han förestod dock pastoratet till 1700. Hans namn har gått till eftervärlden med det vittnesbördet, att han var en gudfruktig, gladlynt och sällskaplig man. /Skarstedts Herdaminne Göteborgs stift

Erik Oluffsen Kvilldal.
Klockare, strandfogde
Död omkring 1723 [3] .
Noteringar:

Syskon: Johan/Johannes, faderns efterträdare som kyrkoherde i Kville Else/Elsa, gift med Nils Ström, kyrkoherde i Tossene.

/Skarstedts Herdaminne Göteborgs stift, Agneta Schick

Erik var först gift med Catharina Farther. Barn: Magnus Eriksson Quilldahl. brukade Lerstens gård 1732 /Olga Dahls forskning, genom Agneta Schick

Bosatt i Fjällbacka, Lerstens gård. Köpte Övre Lerstens gård av stämpelmästaren i Göteborg, Paul Wallin. Wallin visade 1703 på Kvilletinget upp ett köpekontrakt daterat 13 oktober, och 1706-01-27 en skuldsedel för detta köp, daterad 1705-03-16. Priset var 230 daler. Gården var Eriks odel. "En dragonrusthållstam tillika med rustningshästar och munderingar... dess likes en stor båt med segel och behörig redskap, en vadbåt med dess segel och en mindre båt med vaa lått."

Wallin sålde också till Erik Qvilldahl en del egendom vid Fjällbacka strand; hus och våningar, sjöbodar och lofter, krydd- och trähagar med inredning av bord, bänkar, slagbänk och sängar, med undantag av en, eller istället, ett halvt dussin stolar, en klädesrull med malekvarn och kakelugnar.

Erik arrenderade ut hela Fjällbacka på många år till Johannes Andersson.

1712, enligt ett kontrakt från januari 1711, skulle Johannes Andersson d.y. i Lersten för 100 daler på 20 år, hyra Erik Qvilldahls Övre Lersten. Johannes hade vidare pantat till sig alla standsittares tomtlegor på Fjällbacka strand, på 20 år, från Erik. I avtalet ingår att han får dennes skattehemman och rusthåll på Lerstens mark. Erik skulle fritt få mulbeta sina kreatur, kor och svin, men å andra sidan skulle Johannes få mulbeta sina djur när Eriks ängar slagits. Erik skulle varje år erlägga tilldelning av berörda ägor. På annat ställe framgår att Fjällbacka strand ingick i Lerstens ägor. Tomten Qvilldahl bebodde på Fjällbacka strand skulle han själv fritt få njuta utan grundlega.

Enligt Skarstedt blev Erik klockare i Kville. Erik hade knackig ekonomi senare i livet. 1721-02-06 krävs han på en skuld av Johan Krok, brodern kyrkoherde Johans efterföljare i äktenskapet. Krok säger då att han beslutat gå varligt fram som fordringsägare på grund av att Erik hade ett slätt ekonomiskt tillstånd med en hoper små omyndiga barn. Även hans svåger Jacob Strömdahl (gift med Ingers syster Anna i Strömstad och dessutom troligen Johannes Anderssons kusin) krävde honom på skulder.

/Olga Dahls forskning om Qvilldahl, genom Gudrun Dahl, anbytarforum
Källor

  1. MyHeritage aug 2018
  2. Skarstedts herdaminne Göteborgs stift
  3. Sotenäs personhistoriska förening

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-11-16 med hjälp av Disgen version 2018.